سبد خرید
 • دامنه
 • میزبانی وب
  • - نمایندگی هاست لینوکس
  • - نمایندگی هاست لینوکس ایران
  • - نمایندگی هاست وردپرس
  • - نمایندگی هاست ویندوز
  • - هاست لینوکس ECO
  • - هاست لینوکس PRO
  • - هاست لینوکس PRO ایران
  • - هاست لینوکس VIP
  • - هاست لینوکس ایران
  • - هاست وردپرس
  • - هاست ووکامرس
  • - هاست ویندوز
  • - هاست پایتون
 • گواهینامه امنیتی
 • سرور مجازی
  • - سرور مجازی ترید
  • - سرور مجازی لینوکس
  • - سرور مجازی لینوکس ایران
  • - سرور مجازی هاستینگ
  • - سرور مجازی ویندوز
  • - سرور مجازی ویندوز ایران
  • - سرور مجازی کنفرانس
 • قالب وردپرس
 • نمایندگی هاست لینوکس
 • نمایندگی هاست لینوکس ایران
 • نمایندگی هاست وردپرس
 • نمایندگی هاست ویندوز
 • هاست لینوکس ECO
 • هاست لینوکس PRO
 • هاست لینوکس PRO ایران
 • هاست لینوکس VIP
 • هاست لینوکس ایران
 • هاست وردپرس
 • هاست ووکامرس
 • هاست ویندوز
 • هاست پایتون
 • سرور مجازی ترید
 • سرور مجازی لینوکس
 • سرور مجازی لینوکس ایران
 • سرور مجازی هاستینگ
 • سرور مجازی ویندوز
 • سرور مجازی ویندوز ایران
 • سرور مجازی کنفرانس
ابتدا سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید...

Reseller 1 هاست

فضای میزبانی 5 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 50 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 5 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 2 هاست

فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 10 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 3 هاست

فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 20 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 4 هاست

فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 30 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 5 هاست

فضای میزبانی 45گیگا بایت
ترافیک ماهانه 450 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 45 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 6 هاست

فضای میزبانی 60 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 600 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 60 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 1 هاست ایران

فضای میزبانی 5 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 50 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 5 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 2 هاست ایران

فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 10 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 3 هاست ایران

فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 20 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 4 هاست ایران

فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 30 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 5 هاست ایران

فضای میزبانی 45گیگا بایت
ترافیک ماهانه 450 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 45 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller 6 هاست ایران

فضای میزبانی 60گیگا بایت
ترافیک ماهانه 600 گیگا بایت
اکانت قابل میزبانی 60 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

نمایندگی هاست وردپرس 1

فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
اکانت قابل میزبانی 5 عدد
حافظه NVMe
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

نمایندگی هاست وردپرس 2

فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
اکانت قابل میزبانی 10 عدد
حافظه NVMe
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

نمایندگی هاست وردپرس 3

فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
اکانت قابل میزبانی 15 عدد
حافظه NVMe
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

نمایندگی هاست وردپرس 4

فضای میزبانی 40 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 400 گیگابایت
اکانت قابل میزبانی 20 عدد
حافظه NVMe
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

نمایندگی هاست وردپرس 5

فضای میزبانی 80 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 800 گیگابایت
اکانت قابل میزبانی 60 عدد
حافظه NVMe
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 1

فضای میزبانی 5 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 50 گیگ ابایت
کنترل پنل پلسک 18
تعداد دامنه های میزبانی 5
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 2

فضای میزبانی 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 100 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
تعداد دامنه های میزبانی 10
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 3

فضای میزبانی 20 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 200 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 20 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 4

فضای میزبانی 30 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 300 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 30 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 5

فضای میزبانی 45 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 450 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 45 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Reseller Win 6

فضای میزبانی 60 گیگا بایت
ترافیک ماهانه 600 گیگا بایت
کنترل پنل پلسک 18
اکانت قابل میزبانی 60 عدد
نیم سرور اختصاصی
تعداد ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Eco 1 هاست

فضای میزبانی 200 مگابایت
ترافیک ماهانه 4 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 2 هاست

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 3 هاست

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 4 هاست

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 5 هاست

فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 6 هاست

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان - Eco

فضای میزبانی 500 مگابایت
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB

Pro 1 هاست

فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 2 هاست

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 3 هاست

فضای میزبانی 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 4 هاست

فضای میزبانی 15000 مگابایت
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 5 هاست

فضای میزبانی 20000 مگابایت
ترافیک ماهانه 400 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 6 هاست

فضای میزبانی 30000 مگابایت
ترافیک ماهانه 600 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان - Pro

فضای میزبانی 500 مگابایت
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB

Pro 1 هاست ایران

فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگا بایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 2 هاست ایران

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 3 هاست ایران

فضای میزبانی 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 4 هاست ایران

فضای میزبانی 15000 مگابایت
ترافیک ماهانه 150 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 5 هاست ایران

فضای میزبانی 20000 مگابایت
ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Pro 6 هاست ایران

فضای میزبانی 30000 مگابایت
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان- Pro

فضای میزبانی 500 مگابایت
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB

VIP 1 هاست لینوکس

فضای میزبانی 100 گیگا بایت
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

VIP 2 هاست لینوکس

فضای میزبانی 200 گیگا بایت
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

VIP 3 هاست لینوکس

فضای میزبانی 300 گیگا بایت
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 3 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 1 هاست ایران

فضای میزبانی 200 مگابایت
ترافیک ماهانه 2 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 2 هاست ایران

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 3 هاست ایران

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 10گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 4 هاست ایران

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 5 هاست ایران

فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

Eco 6 هاست ایران

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان

فضای میزبانی 500 مگابایت
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB

هاست وردپرس 1

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست وردپرس 2

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست وردپرس 3

فضای میزبانی 6000 مگابایت
ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست وردپرس 4

فضای میزبانی 15000 مگابایت
ترافیک ماهانه 150 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست وردپرس 5

فضای میزبانی 30000 مگابایت
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست وردپرس 6

فضای میزبانی 50000 مگابایت
ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل cPanel
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان- Wordpress

فضای میزبانی 500مگابایت
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن ایران/ اروپا
وب سرور لایت اسپید
دیتابیس MySQL/ MariaDB

هاست ووکامرس 1

فضای میزبانی 1000 مگابایت
رم 1.5 گیگ بایت
پردازنده 2 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ سه بار در هفته

هاست ووکامرس 2

فضای میزبانی 2000 مگابایت
رم 2 گیگا بایت
پردازنده 2 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ سه بار در هفته

هاست ووکامرس 3

فضای میزبانی 5000 مگابایت
رم 2.5 گیگا بایت
پردازنده 2 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 1 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ سه بار در هفته

هاست ووکامرس 4

فضای میزبانی 10000 مگابایت
رم 3 گیگ بایت
پردازنده 3 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ سه بار در هفته

هاست ووکامرس 5

فضای میزبانی 20000 مگابایت
رم 3.5 گیگ بایت
پردازنده 3 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ سه بار در هفته

هاست ووکامرس 6

فضای میزبانی 40000 مگابایت
رم 4 گیگ بایت
پردازنده 3 هسته
ترافیک نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
لوکیشن آلمان
بک آپ سه بار در هفته

Win 1 هاست

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 2 هاست

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 3 هاست

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 4 هاست

فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 5 هاست

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

Win 6 هاست

فضای میزبانی 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دامنه های میزبانی 2
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ سه بار در هفته

هاست پایتون 1

فضای میزبانی 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه 30 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست پایتون 2

فضای میزبانی 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست پایتون 3

فضای میزبانی 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه 120 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست پایتون 4

فضای میزبانی 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه 250 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

هاست پایتون 5

فضای میزبانی 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی 2 عدد
حافظه NVMe
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس MySQL/ MariaDB
بک آپ سه بار در هفته

سرویس تست رایگان - پایتون

فضای میزبانی 500 مگابایت
دامنه های میزبانی 2 عدد
پارک دامنه نامحدود
هارد NVMe
دیتابیس MySQL/ MariaDB

RapidSSL

15%-
رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 1-2 ساعت
رمز گذاری یک دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت استاتیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 10000 دلار

RapidSSL Wildcard

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 1-2 ساعت
رمز گذاری دامنه و زیر دامنه ها
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت استاتیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 5000 دلار

QuickSSL

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 10 دقیقه
رمز گذاری یک دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت استاتیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 100000 دلار

QuickSSL Premium

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 10 دقیقه
رمز گذاری یک دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت دینامیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 500000 دلار

Sectigo Essential

5%-
رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 1-2 ساعت
رمز گذاری یک دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت استاتیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 10000 دلار

Sectigo Instant

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 1-2 روز
رمز گذاری یک دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت دینامیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 50000 دلار

Sectigo Essential Wildcard

رمزگذاری تا 256 بیت
راه اندازی 1-2 روز
رمز گذاری دامنه و زیر دامنه
سازگار با 99% مرورگر ها
قفل امنیتی مرورگر
راه اندازی و نصب آسان
نشان امنیت وب سایت استاتیک
مهلت پیکربندی تا 15 روز پس از فعال سازی
گارانتی 10000 دلار

Trade 1 سرور مجازی

پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 40 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
1 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

Trade 2 سرور مجازی

پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 60 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

Trade 3 سرور مجازی

پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

Trade 4 سرور مجازی

پردازنده 4 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 1

پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
1 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 2

پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 3

پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 4

پردازنده 4 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی
دوره پرداختست عزیز، با توجه به اینکه ظرفیت این سرور تکمیل شده است، در حال حاضر ثبت سفارش برای سرورهای مجازی ایران انجام نمی شود. جهت استعلام وضعیت نهایی، میتوانید از طریق تماس تلفنی و یا تیکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

سرور مجازی هاستینگ 1

پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی هاستینگ 2

پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی هاستینگ 3

پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی هاستینگ 4

رم 6144 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 1

پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
1 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 2

پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
2 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 3

پردازنده 4 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 4

پردازنده 4 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 150 گیگابایت
ترافیک نامحدود(اروپا)
4 ترابایت سایر موقعیت ها
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی
دوره پرداختست عزیز، با توجه به اینکه ظرفیت این سرور تکمیل شده است، در حال حاضر ثبت سفارش برای سرورهای مجازی ایران انجام نمی شود. جهت استعلام وضعیت نهایی، میتوانید از طریق تماس تلفنی و یا تیکت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

سرور مجازی کنفرانس 1

تعداد کاربر همزمان 20 نفر
دسترسی ادمین در پنل ادوبی کانکت
ایجاد جلسه، کلاس آموزشی و سمینار به تعداد دلخواه
امکان ایجاد اکانت های کاربری
امکان مدیریت کاربران و گروه های کاربری
آی پی اختصاصی 1 عدد
پورت شبکه اشتراکی
تحویل فوری
پهنای باند نامحدود

سرور مجازی کنفرانس 2

تعداد کاربر همزمان 50 نفر
دسترسی ادمین در پنل ادوبی کانکت
ایجاد جلسه، کلاس آموزشی و سمینار به تعداد دلخواه
امکان ایجاد اکانت های کاربری
امکان مدیریت کاربران و گروه های کاربری
آی پی اختصاصی 1 عدد
پورت شبکه اشتراکی
تحویل فوری
پهنای باند نامحدود

قالبی مطابق جستجوی شما پیدا نشد...

قالب وردپرس نان و شیرینی گندم

89 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس تعمیرات موبایل آی سی

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس قطعات خودرو بینول

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس معماری باروک دیزاین

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس حسابداری مادیار

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس لباس الی کالکشن

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس فروش کامپیوتر و موبایل دنیای دیجیتال

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس خبری نگرش نیوز

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس طراحی سایت سینتکس

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

الب وردپرس فروشگاه عینک آذر اپتیک

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس تور و گردشگری همسفر

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس کلینیک پزشکی فروردین

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس شرکتی مشاوران برتر

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس رزومه شخصی 1

79 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس رزومه شخصی 2

79 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس سرگرمی کودک هپی کیدز

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس رژیم و برنامه غذایی سیب سبز

89 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس وبلاگ و سفرنامه همسفر

89 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس داروخانه شفا

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس دکوراسیون داخلی شاین دکور

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس مشاور املاک ونک

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس دمنوش پاپاتیا

89 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس فست فود روکولا

89 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس ترجمه گیومه

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس دندانپزشکی دنتال دریم

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس پت شاپ دودو

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس فروش ساعت کراسیو

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس فروشگاهی قهوه باروک

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس خدمات ساختمانی سازه گستر

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس چاپ سابلیمیشن تیراژ

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس خدمات خودرو آداک

89 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس گل فروشی آنلاین فلورا

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس آتلیه عکاسی تارا

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس مرکز مشاوره آذر

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس برگزاری رویداد میتینگ پلاس

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس کافی شاپ رافائل

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس زبانکده فرتاک

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس پورتفولیو نیم رخ

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس سئو اسکیما

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس مرکز ماساژ و اسپا تن آرام

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس آژانس مسافرتی آذر

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس وبینار پلاس

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس باشگاه سوارکاری خزر

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس فروشگاه لوازم صوتی های فای

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس آموزش برنامه نویسی سمی کالن

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس آژانس دیجیتال مارکتینگ یوز

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس کیک پزی بوغدا

89 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس سوپر مارکت آنلاین سانی مارکت

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس کارواش اکسیژن

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس موسسه حقوقی عدالت

99 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس فروش دوچرخه رکاب

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس تچهیزات پزشکی تریتا

109 هزار تومان پیش نمایش
خرید

قالب وردپرس استدیو ساخت ویدیو هیوا

پیش نمایش خرید

ثبت دامنه

رفتن به سبد خرید

-

حذف

سفارش شما ثبت شد

رفتن به سبد خرید
شناسه ایرنیک